Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowa nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej

 

Przeszukaj BIP

Ruda Śląska 20.11.2017 r.

 

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej
ul. Joanny 13
41-703 Ruda Śląska

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40
 OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW
NA STANOWISKO PRACY: KSIĘGOWY1. Niezbędne wymagania
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) spełnianie jednego z poniższych warunków :
- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe  studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe. Mile widziana praktyka  w jednostce sektora finansów publicznych,
- ukończenie  policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie  co najmniej 2-letniej praktyki w księgowości. Mile widziana praktyka w jednostce sektora finansów publicznych,
e)  znajomość ustaw o finansach publicznych, rachunkowości.  

2. Dodatkowe wymagania :
a) znajomość przepisów oświatowych- ustawy Karta Nauczyciela w zakresie wynagradzania
b) znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania m.in. administracji samorządowej i ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
c) Obsługa - komputera, systemy i programy komputerowe. Znajomość obsługi komputera w środowisku WINDOWS (WORD, EXCELL), programu Płatnik ZUS, programów finansowego i  płacowego Vulcan.


3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
a) sporządzanie list płac i prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników szkoły,
b) rozliczanie umów zleceń,
c) rozliczanie zwolnień lekarskich,
d) terminowe sporządzanie i przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych  i rozliczeniowych do ZUS
e) sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań do GUS
f) sporządzanie wniosków emerytalno-rentowych RP-7,
g) prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
h) zastępowanie w czasie nieobecności głównego księgowego.
e) Warunki pracy:
a) wymiar czasu pracy: 0,5 etatu
b) miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 40 , ul. Joanny 13 w Rudzie Śląskiej,
c) praca biurowa na stanowisku z monitorem ekranowym,
d) wymagane kompetencje na zajmowanym stanowisku: umiejętność stosowania odpowiednich przepisów prawa, komunikatywność, skrupulatność,  odpowiedzialność, sumienność, terminowość, umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne.


4. Wymagane dokumenty :
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
d) wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( zał. Nr 1),
e) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie lub zaświadczenia),
f) dokumenty poświadczające staż pracy oraz doświadczenie zawodowe podane w kwestionariuszu dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie m.in. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia zarówno w ramach zakończonych stosunków pracy, jak i trwającego stosunku pracy oraz doświadczenie w ramach umów cywilno-prawnych, odbytych staży zawodowych itp. ,
g) dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia (kserokopie odpowiednich dokumentów i zaświadczenia),
h) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
i) własnoręcznie podpisane oświadczenie, o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o braku skazania za przestępstwa  ( zał. Nr 2), osoby, które przejdą pozytywnie postępowanie rekrutacyjne oraz zostaną zakwalifikowane do przyjęcia, będą zobowiązane do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności  z Krajowego Rejestru  Karnego,
j) własnoręcznie podpisane oświadczenie (zał. nr 3)  o wyrażeniu zgody o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


5. Wskaźnik zatrudnienia  :
W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia w Szkole Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

6. Postepowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone w dwóch etapach:
- I etap – weryfikacja ofert pod kątem spełniania przez kandydatów stawianych wymogów,
- II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo rezygnacji z kontynuowania naboru na każdym jego etapie.

7. Termin i sposób składania ofert : Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„NABÓR NA STANOWISKO: KSIĘGOWEGO w Szkole Podstawowej Nr 40 w Rudzie Śląskiej” należy składać osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 40 w Rudzie Śląskiej (sekretariat) lub drogą pocztową na adres:


Szkoła Podstawowa Nr 40
ul. Joanny 13, 41-703 Ruda Śląska


w terminie do dnia 4 grudnia 2017 r. liczy się data wpływu do Szkoły

Osoby, które spełnią wymogi formalne o terminie II etapu zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

8. Informacja o wynikach naboru:
Informacje o wynikach naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze lub po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Pracodawca zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zatrudnienia kandydata.

9. Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej procedurze naboru:
W terminie 3 miesięcy od zamieszczenia informacji o wynikach naboru  w Biuletynie Informacji Publicznej, kandydaci mogą odbierać ( osobiście) swoje dokumenty aplikacyjne w sekretariacie szkoły, w godzinach pracy placówki. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne kandydatów uczestniczących w naborze zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie SP40.doc)ogłoszenie SP40.doc[ ]47 kB2017-11-20 16:22
Pobierz plik (konkurs ksiegowa str.1.jpeg)konkurs ksiegowa str.1.jpeg[ ]379 kB2017-11-20 16:23
Pobierz plik (str.2.jpeg)str.2.jpeg[ ]442 kB2017-11-20 16:23
Pobierz plik (str.3.jpeg)str.3.jpeg[ ]386 kB2017-11-20 16:23
Pobierz plik (zał nr 1.pdf)zał nr 1.pdf[ ]102 kB2017-11-20 16:24
Pobierz plik (zał nr 2.doc)zał nr 2.doc[ ]26 kB2017-11-20 16:24
Pobierz plik (zał nr 3.doc)zał nr 3.doc[ ]23 kB2017-11-20 16:24

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

  Akceptuje używanie coocie na tej stronie.
EU Cookie Directive Module Information